ББР започва дейността си през 1999 г. под формата на акционерно дружество, чиято мисия е да подпомага социалното и икономическото развитие на България. През 2008 г., специален закон я превръща в познатата ни Българска банка за развитие, като дейността ѝ остава фокусирана върху две основни насоки – подкрепа на социални дейности и инфраструктурни проекти в страната и осигуряване на финансиране за малки и средни предприятия.
Разнообразието от услуги, необходими на МСП, за да се справят с предизвикателствата, които стоят пред всеки нов и разрастващ се бизнес, води до основаването на редица дъщерни дружества, които да предлагат по-тясно специализирани финансови услуги на българските предприемачи. С постъпването на Стоян Мавродиев на длъжността главен изпълнителен директор, дъщерните дружества на ББР стават общо пет.
Но как помагат отделните дружества от групата на ББР на малкия и средния бизнес и с какво могат да ви бъдат полезни услугите им?
Двете най-дълго функциониращи дъщерни компании на ББР са МФИ „Джобс“ и Националния гаранционен фонд. Всяка от тях съществува от 2010 г.
Микрофинансиращата институция ДЖОБС е една от най-старите дъщерни компании на Българската банка за развитие. Тя улеснява достъпа на микро- и стартиращите фирми до финансиране и така им създава условия за успешно развитие, които трудно биха получили по други канали. Това носи допълнителни социоикономически ползи за страната, най-очевидната от които е създаването на нови работни места. Микрофинансиращите услуги на „Джобс“ са ориентирани специално към МСП сектора и са подходящи за стартиращи фирми, земеделски производители, самонаети лица, занаятчии и други.
Националият гаранционен фонд допълва кредитните обезпечения, изисквани от търговските банки. Според BloombergBG издадените от фонда гаранции са особено подходящи за стартиращи бизнеси и такива без кредитна история, които с трудност биха спечелили доверието на банките без тази допълнителна подкрепа. През десетгодишното съществуване на фонда от услугите му са се възползвали 8000 малки и средни предприятия.
През периода 2018 – 2019 г. към групата на ББР се присъединяват още три дъщерни предприятия. След основаването на дружествата ББР Лизинг и ББР Факторинг Стоян Мавродиев обяви ББР за завършена финансова група, която вече предлага пълен набор от финансови услуги на българските предприемачи.
Фондът за капиталови инвестиции е основан в края на 2018 г., за да попълни липсата на дялов капитал за растеж в страната. Фондът участва в капитала на малки, средни и стартиращи фирми, като приоритетно финансира предприятия във фаза на растеж, стартиращи бизнеси и такива, които се занимават със социални дейности и иновации. Осигуреният капитал увеличава конкурентоспособността на бизнеса, подпомага научноизследователски и развойни дейности, позволява увеличаването на производствения капацитет, предоставя финансиране преди набиране на капитал на регулиран пазар и участва като посредник при усвояване на средства от фондове на ЕС.
ББР Факторинг предлага факторинг както на българския пазар, така и за износители. Услугите на дружеството позволяват на малките и средните предприятия да ускорят обращаемостта на оборотния си капитал, а на износителите – да достигнат и да се утвърдят на нови пазари в чужбина. Стоян Мавродиев подчерта, че факторинг услугите стават все по-търсени в България.
Дейността на ББР Лизинг е насочена към подпомагането най-вече на предприятия в сферата на иновациите. Създава условия за растеж и технологично обновление на производствените мощности.
Българската банка за развитие продължава да се фокусира върху насърчителната си дейност, а новите ѝ дъщерни осигуряват необходимите канали, по които да отговори на всички нужди на малкия и средния бизнес в България.

Google+ Comments

Uncategorized Tags: